Start Debian ClamAV Apache MySQL Postfix Samba Annet

Installasjon av MySQL

I dette oppsettet skal vi installere MySQL database versjon 4.1 For å gjøre det må du skrive # apt-get install mysql-server-4.1
Har du i tillegg Apache og PHP installert, kan du også skrive # apt-get install php4-mysql libmysqlclient14-dev phpmyadmin

Deretter må vi sette et root-passord. Dette gjør vi ved å skrive inn # mysqladmin -u root password ditt passord

Nå er MySQL installert og klar til å brukes. Det neste vi skal se på er hvordan man kobler til MySQL via konsollet og angir brukerrettigheter.
Det første du gjør er å koble til MySQL. Dette gjør du ved å skrive # mysql -u root -p (-u root betyr at du vil logge deg inn som brukeren root og -p betyr at du vil angi et passord).
Nå vil du bli spurt etter et passord. Da skriver du inn passordet du akkurat valgte som root-passord.

For å få tilgang til brukere, databaser m.m må du skrive inn mysql> use mysql;
Du skal da få opp beskjeden Database changed

Det neste vil bli å sette opp tilgangsrettigheter for localhost (maskinen MySQL er installert på) så denne har full tilgang til alle databasene. Dette gjør du ved å skrive:
  mysql> insert into host (.
   -> host,db,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv,Alter_priv,Create_priv,Drop_priv)
   -> values ('localhost','%','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y')
   -> ;
Deretter skal du få opp en beskjed som sier Query OK, 1 row affected (0.00 sec).

Hvis du vil at en annen maskin skal ha tilgang kan du skrive nesten det samme. Bare bytt ut localhost med et annet vertsnavn. Vertsnavn vil si navnet på den maskinen som skal få tilgang til MySQL.

Nå skal vi sette opp en bruker som har tilgang fra localhost. Du gjør dette ved å skrive:
  mysql> insert into user (.
   -> host,user,password)
   -> values ('localhost','ditt brukernavn',password('ditt passord'))
   -> ;
Du vil igjen få opp en beskjed som sier Query OK, 1 row affected (0.00 sec).

Skal brukeren ha tilgang fra en annen vertsmaskin må localhost byttes ut med navnet på vertsmaskinen brukeren skal koble til med.

Som litt ekstra informasjon skal vi også lage en database og sette opp rettigheter for denne.
For å lage en database skriver du inn:
  mysql> create database test;.
Du får nå opp beskjeden Query OK, 1 row affected (0.00 sec).

For at brukeren skal ha tilgang til å endre på databasen test må du skrive:
  mysql> insert into db (.
   -> host,db,user,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv,Alter_priv,Create_priv,Drop_priv)
   -> values ('localhost','navn på database','ditt brukernavn','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y')
   -> ;
Og igjen vil du få opp en beskjed som sier Query OK, 1 row affected (0.00 sec).

Du er nå ferdig med å sette opp tilgangsrettigheter for MySQL og du har også lært hvordan du lager databaser og setter opp rettigheter for disse. Det som gjenstår nå er å avslutte MySQL. Dette gjør du ved å skrive mysql> quit.

Som et siste steg skal vi se på hvordan vi stopper MySQL fra å godta forespørsler fra andre maskiner eller programmer via port 3306. For å stoppe dette må vi redigere en konfigurasjonsfil. I skrivende stund finner du filen i mappen /etc/mysql og filen heter my.cnf. Vi åpner den ved å skrive # vi /etc/mysql/my.cnf.

Deretter blar vi oss ned til avsnittet:
  [mysqld]
  #
  # * Basic Settings
  #
  user = mysql
  pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
  socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
  port = 3306
  basedir = /usr
  datadir = /var/lib/mysql
  tmpdir = /tmp
  language = /usr/share/mysql/english
  skip-external-locking
og legger til linjen skip-networking på slutten slik at avsnittet da vil se slik ut:
  [mysqld]
  #
  # * Basic Settings
  #
  user = mysql
  pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
  socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
  port = 3306
  basedir = /usr
  datadir = /var/lib/mysql
  tmpdir = /tmp
  language = /usr/share/mysql/english
  skip-external-locking
  skip-networking
Det siste vi skal gjøre er å starte MySQL på nytt så den får med seg endringen som er gjort. Dette gjør du ved å skrive
# /etc/init.d/mysql restart

©2006-2022 EBJ Kontakt oss